Riešenie sporov, zastupovanie klienta

PROLEGAL poskytuje svojim klientom právnu pomoc pri riešení a urovnávaní sporov predovšetkým pri zastupovaní klientov pred súdmi, rozhodcami, arbitrážami, ako aj s tým súvisiacimi podaniami v mene klientov, spisovania potrebných listín a pod. PROLEGAL zabezpečuje právnu pomoc v celom rozsahu podľa platného tuzemského práva, so špeciálnym zameraním na spory týkajúce sa:

^Hore | Tlač stránky