O kancelárii

Advokátska kancelária PROLEGAL, s.r.o. so sídlom Dunajská 15/A, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 36627/B (ďalej len ako „PROLEGAL") je spoločnosťou poskytujúcou právne služby na území Slovenskej republiky.

PROLEGAL vznikol zlúčením dvoch samostatne existujúcich advokátskych kancelárii, ktoré týmto krokom nadviazali na niekoľkoročnú advokátsku prax v oblasti obchodného, občianskeho, pracovného a trestného práva. Spojením viacerých advokátov a advokátskych koncipientov sa vytvoril silný tím právnikov schopný poskytovať právne služby vo všetkých oblastiach práva.

PROLEGAL je dynamicky sa rozvíjajúcou advokátskou kanceláriou, ktorá sa vyznačuje predovšetkým profesionalitou, flexibilitou a odbornosťou.

V súčasnosti spolu siedmi advokáti a ďalší advokátski koncipienti spolu s administratívnym personálom poskytujú svojim klientom komplexné právne služby pri realizácii všetkých druhov záväzkových operácií, transakčných a prevádzkových záležitostí, korporátnej agendy, operácií s nehnuteľnosťami, práv duševného a priemyselného vlastníctva, právnych analýz a právnych auditov, zastupovania klientov v konaniach pred súdmi a orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj pri riešení trestnoprávnej agendy.

PROLEGAL poskytuje právne služby v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

PROLEGAL spolupracuje pri poskytovaní právnych služieb s advokátskymi kanceláriami v iných krajinách, najmä v Českej a Francúzskej republike.

Ku klientom PROLEGAL patria mnohé významné slovenské a zahraničné subjekty podnikajúce najmä v oblasti obchodu, služieb, bankovníctva, nehnuteľností, energetiky.

Cieľom a zároveň profesionálnou ambíciou PROLEGAL je poskytovať klientom komplexné služby na profesionálnej odbornej úrovni.

PROLEGAL spĺňa všetky odborné a personálne predpoklady nevyhnutné pre riadne a úspešné poskytovanie komplexného právneho poradenstva, disponuje dostatočným know-how získaným pri dlhoročnom poskytovaní právnych služieb a vyznačuje sa vysokou právnou erudíciou pri poskytovaní právnych riešení a navrhovaní právnych postupov.

^Hore | Tlač stránky