Filozofia spoločnosti

Základným predpokladom úspešného poskytovania právnych služieb je vybudovanie vzťahu dôvery medzi advokátskou kanceláriou PROLEGAL a klientom.

PROLEGAL pri poskytovaní právnych služieb v plnom rozsahu a za použitia všetkých dostupných vedomostí, existujúcich informácií a postupov chráni a presadzuje práva a záujmy svojich klientov. Mimoriadny dôraz kladie na zachovanie náležitej diskrétnosti a utajenia informácii týkajúcich sa klientov.

PROLEGAL vyvíja maximálne úsilie, aby dôkladne počas celého obdobia spolupráce s klientom analyzoval jeho požiadavky a zámery. Pri navrhovaní právnych postupov zohľadňuje všetky potreby a špecifiká klienta a konkrétneho prípadu.

Komplexné a po všetkých stránkach optimálne riešenia sú zo strany PROLEGAL navrhované tak, aby v plnej miere rešpektovali dosiahnutie klientom sledovaných cieľov a akceptovali dlhodobú stratégiu rozvoja jeho aktivít. Za tým účelom sa pred samotným určením vhodného postupu analyzujú všetky existujúce, ako aj predpokladané faktory, ktoré môžu ovplyvniť ďalšiu aplikáciu navrhovaných postupov. Navrhované postupy a v ich intenciách navrhované úkony sú adresné, zrozumiteľné a jednoznačné.

Nezanedbateľnou prioritou PROLEGAL je vybudovaný a osvedčený systém kontroly zo strany klienta nad účelnosťou a hospodárnosťou poskytovaných právnych služieb.

Pri plnení dohôd uzavretých s klientom postupuje PROLEGAL s vysokou profesijnou etikou a čestnosťou.

PROLEGAL svojimi vedomosťami, poznaním ekonomického, právneho prostredia a znalosťami trhu razantne napomáha svojim klientom v presadzovaní ich aktivít, názorov a záujmov.

^Hore | Tlač stránky