Poistenie AK

V súlade s ustanovením § 15 ods. (1) zákona číslo 586/2003 Z. z. o advokácii je PROLEGAL poistená pre prípad zodpovednosti, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb s limitom poistného plnenia 4 500 000,- EUR (slovom štyri milióny päťsto tisíc EUR).

^Hore | Tlač stránky